Tag: ประเพณีของลำปาง

งานสงกรานต์และประเพณีของลำปาง

จังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจากหลักฐาน อาคารบ้านเรือน วัดอารามต่างๆ ที่บอกถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ประเพณีสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยของจังหวัดลำปางซึ่งมีการจัดงานและการละเล่นที่ไม่เหมือนกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ซึ่งจังหวัดลำปางนั้นมีประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมากยาวนานแล้ว นอกจากงานสงกรานต์ในจังหวัดแล้วยังมีงานประเพณีอีกหนึ่งเรียกว่า ประเพณีสลุงหลวงกลองใหญ่ เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นพร้อมกับงานสงกรานต์ งานสลุงหลวง กลองใหญ่ เป็นงานประจำปีของจังหวัดลำปาง และจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

สลุงหลวง กลองใหญ่ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ของทุกปีจนถึง 15 เมษายน หรือวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ สลุงหลวง กลองใหญ่ จะจัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ตัวเมืองจังหวัดลำปาง โดยมีการแห่ขบวนนางแก้วและกลองสะบัดชัยขนาดใหญ่หรือชาวลำปางเรียกว่า กลองใหญ่ อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากของเมือง  นอกจากงานแห่ขบวนอย่างยิ่งใหญ่แล้วทางเทศบาลลำปางยังมีการทำอาหารเหนือและอาหารพื้นบ้านของลำปาง ถวายวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงการทำอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามาชมงาน งานสลุงหลวง กลองใหญ่ นั้นจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีนับแต่โบราณเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาลำปางเพื่อสร้างความสามัคคีและเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีดังกล่าวต่อไป นอกจากงานสลุงหลวงแล้ว ประชาชนยังเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานในวันเดียวกัน มีการสรงน้ำพระ การแสดงกลองใหญ่เพื่ออวดสายตาแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในลำปาง